Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy hiệu chuẩn đa chức Prova iCal

Nhà sản xuất:
  •  Đầu vào: (110 hoặc 220) Vac
  • Đầu ra: 15Vdc, 0.5A
  • Kích thước : 650g (bao gồm pin), 22,9oz