Đồng hồ đo độ dày mặt số Huatec SQHG, SHG Series

  • Điểm tiếp xúc khác nhau có thể được cung cấp,
  • Có các điêm tiếp xúc khác nhau kiểu A, B, C, D.