Máy dò bức xạ tia X Huatec FJ-7100

  • Nhạy cảm với alpha, beta & GAMMA
  • Phạm vi đo:
  • Tốc độ đếm : 0 ~ 500000 CPM, 0 ~ 8000 CPS:,