Máy dò khuyết tật Huatec FD310

  • Chức năng trợ lý khác
  • Hiển thị đóng băng
  •  Độ vang tự động
  • Góc và giá trị K