Máy đo phóng xạ X-Ray Huatec DP802I

  • Cơ sở hạt nhân xung quanh phát hiện bức xạ môi trường
  • Phát hiện ô nhiễm bức xạ bề mặt đất
  • Phát hiện ô nhiễm bức xạ nông nghiệp