Máy kiểm tra độ cứng Huatec RHL80

Thang đo độ cứng: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS
Hiển thị: LCD, ma trận 128 × 32
Bộ nhớ dữ liệu: 1000 nhóm (thời gian tác động: 10 1)