Máy phân tích độ rung Huatec HG907

  • Dễ dàng sử dụng bộ thu thập dữ liệu 2 kênh lấy mẫu & hiển thị đồng thời
  • Hiển thị dạng sóng và phổ FFT 400 dòng tại chỗ;
  • Phân tích chức năng chuyển giao;