Kính hiển vi Carton DSZT-44PFM-IFH

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Zoom ống kính từ 1 đến 4,4x
  • Độ phóng đại từ 10 – 44 lần
  • Zoom thị kính cho phép là 10 lần
  • Tấm bản kim loại: Có