Ampe kìm Extech 380942 True RMS

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Quá tải lên tới 400A DC.
  • Đo dòng 30A.
  • Đo AC/DC 400V.
  • True RMS đo chính xác.
  • CAT II 300V.