Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ PROVA 136

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác cao và sự kết hợp của hiệu chuẩn RTD và cặp nhiệt điện (TC)
  • Nguồn và đo 14 loại RTD và điện trở
  • Nguồn và đo 11 loại cặp nhiệt điện (TC)
  • Các kết nối 4W, 3W và 2W để mô phỏng và đo lường RTD