Máy đo quang COD nước thải, PH Hanna HI83399-02

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Vừa đo pH vừa đo quang
  • Thông số tiêu hóa xử lý nước và nước thải
  • Cho phép đo COD, Tổng Nitơ và Tổng phốt pho
  • 5 bước sóng đo 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575nm và 610 nm