Máy hiệu chuẩn đa chức Prova iCal

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  •  Đầu vào: (110 hoặc 220) Vac
  • Đầu ra: 15Vdc, 0.5A
  • Kích thước : 650g (bao gồm pin), 22,9oz