Nguồn một chiều Extech 382203 (5V/12V)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điều chỉnh điện áp và dòng điện đầu ra
  • Điều chỉnh thiết bị đầu cuối cho đầu ra 5V / 0.5A và 12V / 1A
  • Đầu ra điện áp hoặc dòng điện không đổi