Cân sấy ẩm Ohaus MB90: Phân tích độ ẩm

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Nguồn sinh nhiệt: Halogen.
  • Khả năng đọc: 0.01%/0.001 g
  • Độ lặp lại (Std Dev) (g): 0,05% (3 g mẫu) 0,015% (10 g mẫu)
  • Phạm vi độ ẩm: 0,01% đến 100% (0,01% đến 1000%  cho chế độ regain).
  • Dải nhiệt độ: 40 đến 230°C